Dokumenty programowe

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
2022/2023

WSTĘP

 Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości. Szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i kontynuowania nauki. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców.

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • Dotychczasowe doświadczenia szkoły.
 • Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące głównych problemów opiekuńczo –wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku.
 • Wyniki przeprowadzonej ewaluacji na temat sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń występujących w szkole i środowisku.
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
 • Koncepcję pracy szkoły.

Celem realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której:

 • Panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy i dyskryminacji.
 • Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając w swoich działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień.
 • Wychowujemy do wartości i patriotycznych postaw uczniów.
 • Nauczyciele wpajają właściwe normy społeczne egzekwują ich przestrzeganie.
 • Uczniowie zdobywają informacje na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia.
 • Nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności.
 • Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności).
 •  Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  i dezorganizują zdrowy styl życia.
 • Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Szkoła Podstawowa Nr 7 realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:               

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Misja szkoły:

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Wychowujemy ucznia odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ucznia, który szanuje rodzinę i jej tradycje, troszczy się o swoje zdrowie, środowisko przyrodnicze, o zachowanie tożsamości narodowej, o konieczność dbałości o historię i kulturę świata, w którym żyje. Nie ulega uzależnieniom. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy w szacunku do innych narodów ucząc otwartości na świat.

Szkoła stwarza każdemu uczniowi bezpieczne i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości. Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych pedagogów stale podnoszących swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkoła współdziała z rodzicami na każdej płaszczyźnie tworząc aktywny zespół poszukujący wspólnych rozwiązań mających na celu dobro dzieci. Szkoła jest otwarta na środowisko lokalne oraz współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Cele ogólne:

 • Wychowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • Kreowanie własnej osobowości i gotowość do samorealizacji.
 • Komunikowanie się i współpraca z innymi.
 • Kultywowanie tradycji rodzinnych, własnego kraju i regionu oraz poznawanie obyczajów innych narodów.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznych i zdrowego stylu życia.
 • Upowszechnienia wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z używkami, substancjami psychoaktywnymi, korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

  Cele operacyjne:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
 • Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia  w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 • Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.
 • Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 • Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw  i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Zadania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym występowanie przed publicznością.
 • Efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego stanowiska z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;
 • Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł.
 • Gotowość do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich otaczającym światem.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.
 • Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych.
 • Praca w zespole i społeczna aktywność.
 • Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:

 • Poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez wychowanków.
 • Wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym.
 • Wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości.
 • Motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości.
 • Wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur hierarchicznych.
 • Wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych wartości.
 • Inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych.
 • Wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.

Sylwetka absolwenta szkoły

Naszym celem jest stworzenie uczniowi takich warunków rozwoju, aby opuszczając szkołę:

 • Był dobrze przygotowany do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i gotowy do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość.
 • Przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra innych.
 • Postępował zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi świadomy swoich mocnych i słabych stron.
 • Posiadał umiejętność dokonywania własnych wyborów, przestrzegał norm i zasad społecznych, szanował godność własną i drugiego człowieka.
 • Swobodnie odnajdywał się w swoim środowisku: mieście, Polsce, Europie.
 • Był wrażliwy na piękno przyrody i miał poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Swobodnie posługiwał się nowoczesnymi środkami informatycznymi i informacyjnymi.
 • Posługiwał się językami obcymi i był przygotowany do życia w zintegrowanej Europie  i świecie.

Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu.

Zadania kierownictwa szkoły:

 •  Wspieranie doskonalących się osobowo i profesjonalnie nauczycieli.
 • Sprzyjanie opartym na wzajemnym szacunku, partnerskim relacjom między nauczycielami i uczniami.
 • Sprzyjanie pozytywnym relacjom w środowisku uczniowskim.
 •  Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w działaniach wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieranie swoim autorytetem inicjatyw z tego zakresu w środowisku szkolnym.

Zadania rodziców uczniów:

 •  współpraca ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • współdziałają w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 • wspierają dyrekcję, pedagoga, wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
 • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • systematycznie kontaktują się z wychowawcą,
 • aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dotyczących ich dziecka,
 • dobrowolne angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne proponowane przez szkołę,

Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  i  moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka. Znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny  szkoły. Są jego współautorami. Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa.

Zadania wychowawcy klasy:

 • Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
 • Wspiera rozwój uczniów i usamodzielnianie się.
 • Koordynuje pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym.
 • Dokonuje rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia.
 • Podejmuje działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów.
 • Wnioskuje o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Informuje rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Integruje i kieruje zespołem klasowym.
 • Wykorzystuje potencjał grupy do wspierania jej członków, ocenia zachowanie uczniów.
 • Wdraża do samooceny postępów w zachowaniu, nadzoruje realizację obowiązku szkolnego.
 • Promuje osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów.
 • Inspiruje pracę zespołową w klasie, przydziela zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji.
 • Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie.
 • Współpracuje z rodzicami; włącza rodziców w sprawy programowe  i organizacyjne klasy.
 • Współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką.
 • Współdziała z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

Zadania nauczyciela:

 • Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.
 • Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  o rozpoznane potrzeby uczniów, informuje o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach.
 • Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • Inspiruje uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności.
 • Kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu.
 • Reaguje na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań.
 • Współtworzy atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzi szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą.
 • Realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Zadania uczniów i Samorządu Uczniowskiego:

 • Przestrzegają zapisów zawartych w Statucie Szkoły i obowiązujących regulaminach.
 • Współorganizują imprezy i akcje szkolne.
 • Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej.
 • Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa.
 • Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności.
 • Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni.
 • Prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko.
 • Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

Pobierz program profilaktyczno-wychowawczy SP-7 na rok 2019/2010 (dokument w formacie Word).

pl_PLPolski