Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo:

 • zapoznać się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
 • do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • do opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo,
 • być traktowanym życzliwie i podmiotowo,
 • przejawiać własną inicjatywę w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • rozwijać zainteresowania, zdolności i talenty,
 • korzystać z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć planowych i pozalekcyjnych,
 • uzyskiwać jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
 • do pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystać z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
 • wybrać spośród grona nauczycielskiego opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą,
 • swobodnie wyrażać myśli oraz przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • do weekendów bez pisemnych prac domowych,
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim,
 • domagać się od nauczycieli respektowania ustaleń samorządu uczniowskiego zatwierdzonych przez radę pedagogiczną

Obowiązki ucznia:

 • wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę i pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
 • godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
 • okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 • poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka oraz jego poglądów i przekonań,
 • przestrzeganie postanowień aktów prawnych normujących pracę szkoły,
 • naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
 • dbanie o dobre imię szkoły,
 • troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na jej terenie.
pl_PLPolski