Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 • Szkoła, która jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Szkoła, która umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształcąca potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarzająca warunki do nauki wszystkim uczniom, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 • Szkoła, w której panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 • Szkoła, której kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Szkoła, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 • Szkoła, włączająca się aktywnie do działań na rzecz społeczności lokalnej.
 • Szkoła, której uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Wychowujemy ucznia odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ucznia, który szanuje rodzinę i jej tradycje, troszczy się o swoje zdrowie, środowisko przyrodnicze, o zachowanie tożsamości narodowej, o konieczność dbałości o historię i kulturę świata, w którym żyje. Nie ulega uzależnieniom. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy w szacunku do innych narodów ucząc otwartości na świat.

Szkoła stwarza każdemu uczniowi bezpieczne i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości. Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych pedagogów stale podnoszących swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkoła współdziała z rodzicami na każdej płaszczyźnie tworząc aktywny zespół poszukujący wspólnych rozwiązań mających na celu dobro dzieci. Szkoła jest otwarta na środowisko lokalne oraz współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Cele ogólne:

 • Wychowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • Kreowanie własnej osobowości i gotowość do samorealizacji.
 • Komunikowanie się i współpraca z innymi.
 • Kultywowanie tradycji rodzinnych, własnego kraju i regionu oraz poznawanie obyczajów innych narodów.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznych i zdrowego stylu życia.
 • Upowszechnienia wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z używkami, substancjami psychoaktywnymi, korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

  Cele operacyjne:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
 • Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia  w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 • Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.
 • Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 • Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw  i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
pl_PLPolski