Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowe nr 7 w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp. Dążymy do zapewnienia, że strona internetowa będzie łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z silnym przekonaniem, że każda osoba ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależność.

Ogólne

Szkoła Podstawowa nr 7 dąży do tego, aby jej usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła Podstawowa nr 7 zainwestował znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, że jego strona internetowa będzie łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z silnym przekonaniem, że każda osoba ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależność.

Strona internetowa SP-7 używa widżet dostępności UserWay, obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala SP-7 poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępności cyfrowej można włączyć, klikając ikonę menu ułatwień dostępu, która pojawia się w lewym dolnym rogu strony lub używając kombinacji klawiszy CTRL+U. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż menu dostępności wczyta się w całości.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest imię i nazwisko do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

pl_PLPolski