Fundusz Rady Rodziców

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Przeznaczenie funduszu Rady Rodziców

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) poprawę bazy materialnej szkoły.
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody,
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.

50% środków wpłaconych na konto Rady Rodziców przez dany oddział może pozostać do dyspozycji tego oddziału. Warunkiem jest dokonanie wpłat przez co najmniej połowę uczniów tego oddziału. Z wnioskiem do Rady Rodziców występuje wychowawca klasy.

Środki pozyskane z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji wydatkowane są zgodnie z życzeniem ofiarodawców w przypadku, gdy życzenie takie zostanie złożone. Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku 2020/2021 wynosi 50 zł za cały rok szkolny lub w dwóch ratach.

Składki należy wpłacać wyznaczonemu przedstawicielowi rady oddziałowej, który jest zobowiązany do przekazywania ich w formie przelewu na rachunek Rady Rodziców.

W przypadku gdy w szkole uczy się rodzeństwo, składki wnosi się za jedno dziecko lub dzieli proporcjonalnie.

Składka jest dobrowolna.

* Uchwała nr 1/V/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców.

Pozyskiwanie środków

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
– ze składek rodziców dzieci uczących się w tutejszej szkole,
– z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
– z innych źródeł.

pl_PLPolski