Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW (kadencja 2020/2021)

 • Alicja Dychowska – przewodniczący
 • Magdalena Ławniczak – wiceprzewodniczący
 • Marcin Kazimierczak – sekretarz
 • Katarzyna Kłos – skarbnik
 • Dominika Leszczyńska – członek

CELE

 • Reprezentowanie ogółu rodziców,
 • Integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,
 • Wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,
 • Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

ZADANIA

 • Pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł z przeznaczeniem ich na wspieranie działalności statutowej szkoły,
 • Pomoc finansowa w organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej uczniów,
 • Organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły,
 • Udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu.

KOMPETENCJE

 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki,
 • Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia, projektu planu finansowego, szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników.

ORGANY

 • Rady oddziałowe- w każdej klasie rada oddziałowa składa się z trzech osób wybieranych co roku podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 • Przewodniczący Rady Rodziców,
 • Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członek.

Z przedstawicielami rad oddziałowych oraz prezydium Rady Rodziców można się kontaktować za pośrednictwem systemu LIBRUS.

FUNDUSZE

 • Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły ze składek rodziców dzieci uczących się w tutejszej szkole (wysokość dobrowolnej składki ustala się na początku każdego roku szkolnego), z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji oraz z innych źródeł.
 • Fundusze mogą być przeznaczone na: poprawę bazy materialnej szkoły, wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, wycieczki i imprezy szkolne, nagrody, zapomogi, obsługę finansową Rady Rodziców oraz pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

pl_PLPolski