Stypendia

MOTYWACYJNE

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy szkół, w których występuje ocena z zachowania) oraz uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie (semestrze) poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen wynoszącą co najmniej, odpowiednio dla uczniów:

  • szkół podstawowych – 5,3
  • liceów ogólnokształcących – 5,0
  • techników, liceów profilowanych, szkół policealnych, liceów i techników uzupełniających – 4,75
  • zasadniczych szkół zawodowych (szkół branżowych) – 4,2

Stypendium wynosi co najmniej 50 zł i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość jest wypłacane raz w semestrze nie później niż do końca maja i lipca.

Informację o kandydatach do stypendiów dyrektor szkoły przekazuje do Wydziału Edukacji w ciągu 14 dni od zakończenia klasyfikacji okresowej (semestralnej).

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LXV/745/200 6 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniona uchwałą nr XLVII/773/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku oraz uchwałą nr III/20/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

SOCJALNE

Informacja o zasadach uzyskiwania oraz rozliczania stypendium socjalnego – pobierz załącznik (w formacie PDF)

SPORTOWE

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. określająca zasady i kryteria uzyskiwania stypendium sportowego – pobierz załącznik (w formacie PDF)

pl_PLPolski