Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp. (dalej SP-7) lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z korzystaniem ze stron internetowych, bądź kontaktując się z nami oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.sp-7.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub wizerunku osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej SP-7.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez SP-7 drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej, tj: przeglądanie stron internetowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) w rozumieniu przepisów RODO jest Szkoła Podstawowa nr 7 z siedzibą przy ul. Estkowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 95 720 24 00, adres e-mail: zso3@edu.gorzow.pl

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Krystian Wójcik (e-mail: krystian.wojcik.rodo@gmail.com).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem.

Promocja działalności szkoły

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań o charakterze promocyjnym realizowanych usług (prowadzenia działalności edukacyjnej), czego podstawę prawną stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym zdjęć zawierających wizerunek osób lub danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska) nauczycieli, uczestników, a w szczególności stypendystów i laureatów konkursów i olimpiad (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Przeglądanie strony internetowej

Dane wszystkich podmiotów korzystających ze strony internetowej, przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

  • dostosowywania wyglądu strony do preferencji użytkownika – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który polega na zapisaniu na urządzeniu Użytkownika plików cookies – zasady i ograniczenia z tym związane zawarte są w punkcie „Pliki cookie” i „Dostępność cyfrowa stron internetowych„;
  • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „Adresy IP i inne informacje techniczne”;

Adresy IP i inne informacje techniczne

Gdy odwiedzasz którąkolwiek z naszych witryn, możemy gromadzić informacje o twoim komputerze, w tym tam, gdzie są dostępne, twój adres IP, nazwę domeny, system operacyjny i typ przeglądarki, niektóre informacje o sprzęcie lub urządzeniu oraz inne informacje techniczne. Są to informacje o działaniach, które nie identyfikują bezpośrednio żadnej osoby, ale są przetwarzane na wypadek zagrożeń i incydentów cyberbezpieczeństwa.

Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie (niewielkiej ilości informacji, które są umieszczane na twoim komputerze, gdy odwiedzasz określone witryny), aby odróżnić cię od innych użytkowników i przechować ustawienia użytkownika. SP-7 nie wymaga plików cookie do uzyskiwania dostępu do naszych witryn, a użytkownik może dowolnie ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub prosiła o ich akceptację lub odrzucenie. Niektóre z używanych przez nas plików cookie to pliki cookie sesji i trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, inne są trwałymi plikami cookie, które są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie, ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie zostaną usunięte i może być konieczne ich ponowne utworzenie.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookie, naciśnij przycisk Przejrzyj i zaktualizuj

Dostępność cyfrowa stron internetowych

Strona używa skryptów zewnętrznych skryptów dostarczanych w formie usługi przez UserWay (userway.com) w celu umożliwienia korzystania ze strony osobom z ograniczeniami dzięki czemu możliwe jest zmiana wyglądu i indywidualne dostosowanie oraz korzystanie ze strony internetowej (zapewnienie dostępności cyfrowej). Oznacza to, że w przeglądarce użytkownika uruchamiać się będą skrypty, na których działanie Administrator nie ma wpływu, a które mogą śledzić aktywności Użytkownika oraz zapamiętywać preferencje Użytkownika. Aby dowiedzieć, w jaki sposób UserWay przetwarza dane osobowe, zapoznaj się z polityką prywatności UserWay.

PROFILOWANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. przez czas niezbędny do analizy bezpieczeństwa danych lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzoru:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI O TOBIE

Możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe innym stronom trzecim, które zgadzają się przetwarzać takie dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i zapewniają odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Takie osoby trzecie mogą obejmować:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. w zakresie hostingu, technicznej obsługi strony internetowej, dostawcy usług. W takim przypadku Administrator Danych zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych.
  • innym podmiotom lub organom, jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu zastosowania naszych z naszych witryn i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SP-7, naszych uczniów, pracowników lub innych osób.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników.

Należy pamiętać, że żaden system transmisji lub przechowywania danych nie jest przez cały czas bezpieczny. Jeśli uważasz, że Twoje dane zostały w jakikolwiek sposób naruszone, niezwłocznie skontaktuj się z nami. 

ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sp-7.pl/polityka-prywatnosci/.

Ta polityka została ostatnio zaktualizowana 5 grudnia 2019 roku.

pl_PLPolski