Innowacja pedagogiczna w bibliotece i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp. „Ładnie czytam – ładnie mówię.”

Innowacja będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim od 1 listopada 2018 roku.

Wstęp

Innowacja „Pięknie czytam – pięknie mówię” powstała z myślą o uczniach klasy IV
 i II, którzy mają problemy w czytaniu i o tych, którzy czytają dobrze, ale chcieliby doskonalić swoje umiejętności krasomówcze i recytatorskie oraz o rodzicach tych uczniów.
W programie będą również mogli brać udział uczniowie młodszych klas.
Z roku na rok spada poziom czytelnictwa wśród uczniów. Dlatego tak ważne jest wdrażanie młodego czytelnika do regularnego czytania i doskonalenia umiejętności czytania, aby poznawanie literatury nie było przykrym obowiązkiem, ale przyjemnością i wspaniałą przygodą.
Dzieci dorastają w środowisku, w którym kontakt z książką wyparła telewizja i Internet.
W wielu rodzinach nie czyta się książek. Dzieci nie mają okazji oglądać dorosłego spędzającego czas wolny na czytaniu książki. Nie doświadczają również przyjemności jaką jest słuchanie pięknego czytania przez rodzica. Dzieci z ubogim zasobem słownictwa, pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych i wyobraźni mają problem z opanowaniem najważniejszych umiejętności językowych, w tym czytania. Trudności te przekładają się na problemy edukacyjne i emocjonalne, które narastają wraz z wiekiem dziecka. Dzieci rodziców deklarujących, że nie czytają dzieciom i nie mają książek w domu, pomimo opanowania techniki czytania, mają mniejszą wiedzę o świecie i częściej doznają porażek edukacyjnych. Analiza postępów w nauce dowodzi, że dzieci, którym regularnie czyta się w domu, szybciej się rozwijają, mają większą ochotę do pracy oraz bogatszą wyobraźnię i większe zadowolenie ze zdobywania wiedzy.
Mądrze dobrana literatura może być świetnym źródłem ważnych i uniwersalnych wartości moralnych. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji nauczą dzieci autoprezentacji
i pięknego wypowiadania się, pomogą radzić sobie z emocjami.
Treści zawarte w niniejszej innowacji wyposażą uczniów w niezbędne narzędzia do osiągnięcia sukcesu w życiu – pokażą jak czerpać z ogromnej skarbnicy wiedzy jaką jest literatura.  Działania prowadzone podczas realizacji innowacji staną się stałym elementem pracy szkoły i przyczynią się do wzbogacenia podstawy programowej i pełniejszego rozwoju naszych uczniów.

Cele innowacji pedagogicznej

 • doskonalenie techniki głośnego czytania: prawidłowej artykulacji, dykcji, akcentowania, przestankowania oraz intonowania, nauka odpowiedniej interpretacji tekstu: przekazywania adekwatnej intencji, melodyki oraz  emocji zawartych w tekście,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • wdrożenie uczniów i motywowanie do regularnego wypożyczania i czytania książek,
 • pogłębienie wiedzy o literaturze dziecięcej,
 • podniesienie umiejętności organizacyjnych i społecznych poprzez przygotowanie szkolnych wydarzeń jak turniej pięknego czytania, konkurs plastyczny, recytatorski,
 • włączenie rodziców i opiekunów w realizację innowacji,
 • połączenie czytelniczych i technologicznych kompetencji ucznia – tworzenie audiobooka, okładki, ilustracji,- poprawa kompetencji komunikacyjnych poprzez czytelnicze autoprezentacje. 

Działania stałe

1. Cotygodniowe zajęcia indywidualne w bibliotece doskonalące głośne czytanie ze zrozumieniem i ładne pisanie dla uczniów klasy IV.
2. Cotygodniowe spotkania Kółka Teatralnego przygotowujące uczniów uzdolnionych do konkursów recytatorskich i przedstawień teatralnych,
3.„Dzień dla biblioteki” – klasy pierwsze. Wdrożenie pierwszaków do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i regularnego wypożyczania i czytania książek. Zachęcenie rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
4. Zajęcia doskonalące czytanie i pisanie w świetlicy szkolnej.

Przewidywane efekty

 • podniesienie poziomu umiejętności „pięknego” głośnego czytania z zastosowaniem odpowiedniej artykulacji, dykcji, przestankowania, akcentowania, intonowania oraz interpretowania,
 • wzrost czytelnictwa i motywacji do regularnego czytania książek,
 • powstanie zestawów audiobooków z lekturami do klas I – III,
 • udział uczniów w konkursach recytatorskich i czytelniczych organizowanych na terenie szkoły i miasta,
 • nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu czynnego wspierania dzieci w regularnym korzystaniu z biblioteki  i doskonaleniu umiejętności pięknego czytania,
 • uczniowie klasy IV będą czytać na głos dzieła dziecięcej literatury pięknej w formule Turnieju pięknego czytania.

Uczeń:

 • poszerzy wiedzę ogólną i wzbogaci słownictwo,
 • rozwinie wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książkami,
 • poprawi technikę czytania i pisania,
 • potrafi wypowiadać się na temat przeczytanych utworów, rozumie ich treść,
 • chętnie korzysta z księgozbioru szkolnej biblioteki ,
 • wykształci nawyk czytania, jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu,
 • przedstawi na ilustracjach treść przeczytanych utworów.

Opis działań

Uczniowie klasy czwartej będą uczestniczyć w zajęciach w bibliotece szkolnej i w świetlicy w dwóch grupach:

1. Uczniowie mający problem z płynnym czytaniem na zajęciach ćwiczą głośne czytanie, uczą się poprawnie akcentować wyrazy, wprowadzać pauzy i stosować odpowiednią intonację. Dla uczniów klasy czwartej zajęcia odbywać się będą w bibliotece, dla pierwszych i drugiej klasy w świetlicy. Dzieci będą pracować nad tekstem również w domu z rodzicami. Pozwoli to wszystkim uczniom odnieść sukces na miarę ich możliwości – tak, aby każde
z nich miało szansę polubić czytanie i wartości, które ze sobą niesie. 

2. Uczniowie uzdolnieni artystycznie będą uczestniczyć w zajęciach kółka teatralnego, które będzie prowadził nauczyciel bibliotekarz. Na spotkaniach młodzi artyści poznają zasady pięknego czytania: wyraziste przekazywanie intencji tekstu, wzorowa dykcja, prawidłowe przestankowanie oraz interpretacja tekstu. Będą również ćwiczenia artykulacji i dykcji oraz zadania z emisji głosu i panowania nad oddechem. Uczniowie będą dodatkowo wykonywać ćwiczenia poprawiające słuchanie, zapamiętywanie i koncentrację.

3. Nagrywanie audiobooków. Intensywny trening pięknego czytania stanie się okazją do autoprezentacji, odniesienia sukcesów edukacyjnych oraz przeżycia satysfakcji ze zdobycia nowych umiejętności. Wspólnie z kółkiem filmowym będą nagrywane teksty lektur szkolnych, czytane na role.

Metody pracy

Podczas realizacji innowacji „Pięknie czytam – pięknie mówię” uczniowie będą pracować na zajęciach w bibliotece i w świetlicy następującymi metodami:

 • trening czytania głośnego: ćwiczenia emisji głosu i oddechu, nauka artykulacji i dykcji, frazowania, modulowania, wyrażania emocji zawartych w tekście, a także przestankowania, akcentowania,
 • drama, wchodzenie w rolę,
 • ćwiczenia koncentracji, uwagi, zapamiętywania,
 • nagrywanie i montowanie  audiobooków. 

Ewaluacja programu

Ewaluacja ma na celu ocenę funkcjonowania PROGRAMU w codziennej praktyce edukacyjnej. Informację tę uzyskamy poprzez obserwację postępów dzieci.

Przedmiotem ewaluacji będą:

 • znaczna poprawa umiejętności głośnego czytania i rozumienia czytanego tekstu,
 • rozwój mowy, pamięci i wyobraźni,
 • wzrost koncentracji uwagi,
 • pojawienie się nawyku czytania,
 • udział w konkursach, imprezach szkolnych,

Wyniki ewaluacji będą opracowane na zakończenie roku szkolnego w celu weryfikacji innowacji oraz w celu przedstawienia go na forum Rady Pedagogicznej i zapoznania z nim rodziców uczniów.

Grażyna Nawrocka

pl_PLPolski