Procedury w czasie pandemii COVID-19

I. Zasady Ogólne

1. W okresie pandemii szkoła może pracować w trzech trybach:

 1. tradycyjnym
 2. mieszanym
 3. zdalnym

2. O wprowadzeniu trybów, o których mowa w pkt.1b. i 1c. decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3. Zasady określone w niniejszej procedurze podlegają aktualizacji w kontekście zmieniających się przepisów, wytycznych, okoliczności związanych z epidemią oraz oceny wprowadzonych procedur.

II. Zasady przychodzenia/ przyprowadzania i udziału uczniów w zajęciach.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci klasy pierwszej do świetlicy przed rozpoczęciem zajęć mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. dystansu od innych uczniów min.1,5m,
 5. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Pozostali opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku.

6. Przy wejściu do szkoły okresowo kontroluje się przy użyciu termometru bezdotykowego temperaturę wchodzących. Termometr należy zdezynfekować po użyciu w każdej grupie. Ucznia, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę i/ lub inne objawy chorobowe izoluje się i powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka.

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach obowiązuje zakaz udostępniania rzeczy/zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, lub rzeczy.

9. Uczniowie zobowiązani są do mycia/dezynfekowania rąk w następujących miejscach/sytuacjach

 1. przed każdorazowym wejściem do szkoły,
 2. przed wejściem do szatni,
 3. przed wejściem do sali gimnastycznej,
 4. przed wejściem do stołówki,
 5. przed spożyciem posiłku,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. w każdej sytuacji, w której nastąpił kontakt z przedmiotem użytkowanym przez wiele osób np. na zajęciach w-f, informatyki (niezależnie od faktu dezynfekowania tych przedmiotów).

10. Nauczyciele zobowiązani są do noszenia maseczek i przyłbic ochronnych w częściach wspólnych szkoły oraz przyłbic w trakcie prowadzenia zajęć.

11. Uczniowie liceum zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w częściach wspólnych, oraz czasie zajęć międzyoddziałowych (głównie zajęcia z języków obcych) podczas pozostałych zajęć maseczki mogą zostać zastąpione przyłbicami.

12. Uczniowie liceum mogą zostać zwolnieni z obowiązku zakładania maseczek przez nauczyciela jeśli istnieje możliwość zachowania dystansu miedzy wszystkimi uczestnikami zajęć co najmniej 1,5 metra.

13. Uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych w częściach wspólnych w tym szatniach, bibliotece, sekretariacie.

14. W przypadku, gdy szkoła znajdzie się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej i nie nastąpiło przejście do nauczania zdalnego wprowadza się nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki dla wszystkich przebywających na terenie szkoły uczniów i pracowników przez cały czas.

15. Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą do szkoły wejściami Boczne I i Boczne II Uczniowie liceum korzystający z szatni/szafek w danym dniu wchodzą do szkoły wejściem Boczne III, pozostali wejściem głównym. Uczniowie korzystający z szafek w szatni winni zabrać z nich wszystkie rzeczy, których będą używać w danym dniu, gdyż ponowne wejście do szatni będzie możliwe dopiero po zakończeniu zajęć.

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i innych sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W czasie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zwolnieni są z obowiązku noszenia maseczek/przyłbic.

III. Zasady wchodzenia osób trzecich do szkoły.

1) W celu ograniczenia osób trzecich na terenie szkoły podczas zajęć przyjmuje się następujące rozwiązania.

2) Wyznacza się godziny załatwiania spraw dla interesantów w godzinach, w których nie przebywa większa ilość uczniów i pracowników na terenie budynku szkoły. Informacje o terminie załatwianiu spraw interesantów przez sekretariat, dyrektora, wicedyrektora, podaje się do wiadomości na stronie internetowej.

3) O ile rodzaj sprawy na to pozwala jej załatwienie winno się odbywać w drodze telefonicznej lub elektronicznej. Osobiste załatwienie sprawy może nastąpić po uprzednim ustaleniu terminu.

4) W przypadku osobistego załatwiania sprawy, osoby wchodzące obowiązują zasady:

 1. Obowiązkowej dezynfekcji przy wejściu do szkoły,
 2. Zachowanie minimalnego odstępu od pracowników szkoły w wysokości 1,5 metra.
 3. Zasłaniania ust i nosa przy pomocy, maseczki ochronnej (brak spełnienia tego warunku uniemożliwia wejście do szkoły).

IV. Zasady przemieszczania się uczniów po korytarzach. Uregulowania dotyczące przerw.

1. Uczniowie i pracownicy szkoły się poruszają się pojedynczo korytarzami i klatką schodową zgodnie zasadą ruchu prawostronnego, zachowując konieczny dystans miedzy sobą.

2. W trakcie przerwy uczniowie, którzy pozostają na korytarzach winni zachowywać dystans.

3. Zaleca się by uczniowie w czasie przerw, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, wychodzili na dziedziniec i boisko szkolne.

4. Przerwy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniów liceum odbywają się w według stałego harmonogramu w celu umożliwienia wymiany nauczycieli prowadzących zajęcia. 5) W klasach I-III szkoły podstawowej przerwy organizuje nauczyciel w odstępach 30-45 min. zasadniczo w czasie różnym od przerw uczniów, o których mowa w pkt.4). Przy czym rozpoczynanie pierwszej lekcji odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem przerw dla pozostałych uczniów.

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest dopilnowywanie, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Nauczyciele systematycznie przypominają o tym uczniom, zwracając szczególnie uwagę na wykonanie tej czynności higienicznej po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po wejściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, zajęciach w-f.

4. W czasie każdej godziny lekcyjnej należy wykonać dezynfekcję/mycia z użyciem detergentów elementów dotykowych w tym w szczególności klamek, poręczy, parapetów, urządzeń sanitarnych oraz wietrzenie korytarzy.

5. W czasie każdej przerwy lekcji należy wietrzyć klasy.

6. Okresowo dokonuje się dezynfekcji blatów stolików, biurek innych przedmiotów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

VI. Uregulowania dotyczące miejsca realizacji zajęć.

1. Uczniowie szkoły podstawowej wszystkie zajęcia odbywają w przeznaczonych im gabinetach z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.

2. Uczniowie liceum przemieszczają się między gabinetami. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów zwłaszcza w grupach międzyoddziałowych blokuje się w celu zmniejszenia częstotliwości przemieszczania uczniów. 3. Blaty stołów dezynfekuje się zgodnie z ustalonym harmonogramem uwzględniającym przemieszczanie się uczniów. Za przygotowanie harmonogramu dezynfekcji odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy.

VII. Zasady określające funkcjonowanie świetlicy.

1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

2. W czasie pobytu w świetlicy uczniów obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone dla szkoły

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci klas pierwszych mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły w wyznaczonych obszarach – nie mogą wchodzić do samej świetlicy.

4. W czasie odprowadzania dzieci do świetlicy rodzice zachowują zasady określone w pkt II.4.

5. Przed wejściem do sali uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce, Podczas zajęć w świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów i materiałów szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami,

6. Uczniowie nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, takich jak np. zabawki, maskotki itp.

7. Podczas zajęć w świetlicy dzieci powinny, w miarę możliwości, zachowywać dystans od siebie i nauczyciela, w tym celu ograniczyć należy formy zabaw, które powodują zbyt bliski kontakt między uczniami

8. Stoliki i inne przedmioty, z których korzystają uczniowie winny być systematycznie dezynfekowane po każdej grupie uczniów.

9. Dezynfekcję stolików należy przeprowadzić prze ewentualnym spożywaniem drugiego śniadania przez uczniów przebywających w świetlicy. Należy nadzorować mycie rąk przez uczniów przed spożywaniem posiłku.

10. W świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie do niej zapisami.

11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się zarówno w pomieszczeniach świetlicy, innych pomieszczeniach dydaktycznych oraz boisku szkolnym. Zaleca się aby czas przebywania uczniów na świeżym powietrzu był możliwie długi.

VIII. Zasady korzystania z biblioteki

1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej, w tym czytelni, określa regulamin biblioteki.

2. Podczas pobytu w bibliotece i czytelni obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone dla szkoły.

3. Przy obrocie książek należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla woluminów i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

4. Nauczyciel bibliotekarz ustala każdorazowo liczbę osób przebywających w tym samym czasie w bibliotece. Pozostali uczniowie oczekują na wejście do biblioteki na korytarzu zachowując dystans społeczny.

IX. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarskiego.

1. Funkcjonowanie gabinetu pielęgniarskiego odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego

2. Szczegółowe zasady korzystania z gabinetu pielęgniarskiego wywieszone SA przed wejściem do gabinetu.

3. Gabinet pielęgniarski podlega systematycznej dezynfekcji. Wszystkie sprzęty winny zostać zdezynfekowane po każdorazowym użyciu.

X. Zasady korzystania z cateringu przez uczniów szkoły podstawowej.

1. Uczniowie otrzymują posiłek w jednorazowych pojemnikach

2. Wydawanie posiłków odbywa się z użyciem jednorazowych rękawiczek.

3. Blaty stołów zarówno przed posiłkiem jak również jego zakończeniu winny zostać zdezynfekowane.

4. Dopuszcza się również możliwość spożywania posiłków przez wyznaczone klasy w sali lekcyjnej, wówczas warunek, o którym mowa w pkt3. winien zostać zachowany.

5. Przy jednym stoliku w stołówce mogą się znajdować wyłącznie uczniowie z danej klasy.

XI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

2. Osoba opiekująca się dzieckiem (wytypowany pracownik szkoły) w izolatce do czasu odebrania go ze szkoły zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki i zachowuje min. 2 m odległości.

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani po odebraniu dziecka są zobowiązania do kontaktu z lekarzem i zastosowania się do jego zaleceń.

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. W szkole wyznacza się miejsce izolacji w celu izolacji osoby, u której wystąpiły objawy Covid -19. 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Jednocześnie następuje ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Pobierz procedury w postaci pliku:

pl_PLPolski